Archiwum dla: wiara


Uwielbiam go nie tylko za grę aktorską, ale także za jego mocne, wieloletnie świadectwo wiary w Jezusa

W dzisiejszym  świecie, ludzie coraz bardziej oddalają się od Boga. Wiara jest niszczona na każdym kroku, drastycznie spada ilość osób wierzących. Świat wypowiedział wojnę Bogu. Wszechobecny upadek wartości, demoralizacja, „zezwierzęcenie”, deprecjonowanie wiary w Jezusa, stają się codziennością, jaką karmią nas „nowoczesne” media i „postępowi” politycy.

 

Liczba ludzi wierzących, topnieje w zastraszającym tempie. Rozmaite amoralne dziwactwa, począwszy od promocji dewiacji seksualnych i gender, po patostreamy coraz głębiej przenikają do podświadomości młodych ludzi.
Wraz z utratą wiary idzie zaś, utrata jakichkolwiek wartości. Ludzie zaczynają się kierować własnymi wyuzdanymi przyjemnościami, egocentryzmem, brakiem empatii i szacunku, egoistycznym podejściem do życia. Człowiek staje się niewolnikiem grzechu.
Tymczasem wiara chrześcijańska jest tym, co należy bezustannie gloryfikować, albowiem uczy ona nas miłości, miłosierdzia,współczucia, braterstwa i pokory.
Słowo Boże determinuje nas w życiu i daje silny impuls do pokonywania wszelkiego Zła. Wiara urzeczywistnia sugestie naszej podświadomości i modlitwa staje się potężnym narzędziem łączącym człowieka z Bogiem. Bez wiary zaś nie można się podobać Bogu, gdyż jest ona dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
Jak powiedział Jezus – Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Oddalmy więc od siebie wszelki lęk, zwątpienie i niepewność. Kierujmy się szczerą, prostą wiarą, która poprowadzi nas drogą do Zbawienia.

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Dlatego się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza.” (Ps. 46-23)

Kiedyś myślałem, że to wiara nas zmienia, ale dzisiaj wiem, że takie myślenie było błędne. To nie wiara nas zmienia, lecz Jezus poprzez wiarę. Człowiek sam z siebie, nie może niczego zmienić. Z łaski jesteśmy bowiem zbawieni przez wiarę. I to nie z nas, Boży to dar.
nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym” (Ew.św. Mateusza 5, 36)

To Jezus nas wybiera i zmienia nasze życie. On wyciaga swoją dłoń do każdego człowieka. Naszym zadaniem jest tylko wierzyć i w ufności trzymać go za rękę. Resztę zostawmy Jezusowi. On już zaplanował nasze dni na resztę życia.
Wiara, którą nas napełnia Duch Święty, dzięki Jezusowi, to ufność, miłość, wierność, prawdomówność, szacunek, skromność i pokora.

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr, 11, 1-4)

Kiedy szukasz Pana, rób to poprzez swoją wiarę i zaufanie. W miłości Boga odnajdziesz spokój, ciszę, radość i nadzieję. Jezus patrzy na każdego człowieka i wyciąga do niego swoją dłoń, nie każdy jednak tą dłoń dostrzega. Istnieją też tacy, którzy tą dłoń odtrącają.
Bóg jest skałą naszej mocy, naszą ucieczką. Przekonaj się o tym całkowicie zawierzając mu swoje życie, radości, problemy i troski. Otwórz swoje serce na działanie Boga, złap wyciągniętą do ciebie dłoń Jezusa i odmień całe życie!

„W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka” (Ps.62,8).

Człowiek nie może się nigdy poniżać, gdyż poniżając siebie poniża również Boga, który jest źródłem życia każdego człowieka. Bóg jest w nas obecny, otacza nas, przepełnia swą obecnością nasze dusze i serca, jest wszechmocny i wszechobecny.
Kiedy człowiek wierzy w siebie, to Bóg otwiera przed nim drzwi nieskończonych możliwości. Nie można myśleć o sobie w negatywny sposób, gdyż rodzi to negację i nieszczęście.
Tak jak traktujemy siebie, tak również świadomie lub nieświadomie traktujemy Boga. Dlatego tak ważny jest szacunek dla samego siebie. Szanujmy siebie, dbajmy o rozwój i uduchowienie, nie poniżajmy się bezustannie w codziennym życiu. Nasza wiara niech będzie mocna, niczym najtwardsza skała. Niech nasza mowa będzie prosta i oczywista. Szanujmy siebie, gdyż czyniąc to, wielbimy i gloryfikujemy Boga, który jest w nas obecny. Wywyższajmy Jego święte imię, a On odpłaci nam swoim miłosierdziem i łaską.

Nie można zwalczyć lęku lękiem. Lęk to uczucie, które odczuwa każdy z nas bez względu na płeć, status społeczny, czy dobra materialne, jakie posiadamy. Istnieją różne rodzaje lęku, ale każde z nich możemy okiełznać ufając Bogu i stawiając im śmiało czoło.
Bóg odbiera lękowi wszelką moc oddziaływania na nas, jeśli tylko w to uwierzymy. Musimy najpierw oczyścić nasz umysł z negatywnych, pełnych wątpliwości myśli i na ich miejsce wstawić myśli pozytywne i pełne wiary. Afirmacje, które powtarzamy w naszym umyśle z wiarą, przepełnią nas ufnością, a nie lękiem, czy defetystycznymi przewidywaniami. Jeśli zaufasz Bogu to pokonasz w sobie każdy lęk.

Wiara w Boga, w Jego wstawiennictwo, miłosierdzie i miłość czynią w życiu każdego człowieka niewyobrażalne cuda. Wystarczy wierzyć, że Bóg istnieje, otacza nas swoją zbroją i ochrania. I tak się stanie.
Pamiętajmy, że Bóg jest Bytem Absolutnym, ponad którego, nikt nic większego nie jest w stanie pomyśleć. Bóg, będąc stworzycielem świata, jest przede wszystkim Dobrem, do którego każdy człowiek usilnie dąży, oraz Prawdą, która jest źródłem wszelkiej prawdy ludzkiej.
Kochając i powierzając swoje życie Bogu zmieniamy siebie i otaczający nas świat. Bóg ochroni człowieka w każdej sytuacji i roztoczy nad nim opiekę. Warunkiem koniecznym do tego, aby tak się stało jest bezkresna wiara, zaufanie, lojalność i pozbycie się ze swojej duszy wszelkiego chorobliwego zwątpienia.

Nie wstydzę się Ewangelii, gdyż jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Sprawiedliwość Boga objawia się z wiary ku wierze.
Wiara jest siłą, nadzieją, pocieszeniem i tak naprawdę naszą jedyną rzeczywistą opoką. Każdy człowiek, nawet najbliższa nam osoba, potrafi zawieść, rozczarować, oszukać, okłamać czy zdradzić. Tylko jedynie Jezus nigdy nas nie zawiedzie, nigdy nie zdradzi. Naprawdę zależy mu na nas i chce dla ludzi, których kocha, tylko tych najlepszych rzeczy. Jezus pomaga nam odnaleźć właściwą drogę. Nie zawsze się z tym zgadzamy, kiedy dotykają nas negatywne doświadczenia, ale On wszystko widzi ponad czasem i wie, co jest dla nas w tym momencie najlepsze. Czasami musimy upaść i ciepieć, aby potem chwalić Boga. Zaufajmy Panu i dajmy się prowadzić przez życie!

„Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.” (Rz 8,1)

„Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” ( Iz 40,31)

Ufność i wiara dają nam nowy cel w życiu, jakim jest droga do Królestwa Niebieskiego. Wiara napędza nas do duchowego działania, napełnia nas nieskończoną siłą i energią. Moc tkwi w nas, a uwolnić ją możemy tylko poprzez ufność i wiarę. Ufajmy i wierzmy, gdyż buduje to naszą bliską relację z Bogiem.

Wiara zwy­cięża wszystko. Dzięki niej prze­kra­czamy kolejne gra­nice i doko­nu­jemy na pozór rze­czy nie­moż­li­wych. Wiara jest zwy­cię­stwem miło­ści i prawdy nad kłam­stwem i nie­na­wi­ścią. Ludzie nie­wie­rzący lub nie­kie­ru­jący się wiarą, żyją z reguły, na co dzień nega­tyw­nymi emo­cjami, takimi jak: podejrz­li­wość, zawiść, nie­na­wiść, obłuda i kłam­stwo. Kar­mią się takimi uczu­ciami, nasy­ca­jąc się per­ma­nentną zło­ścią, popa­da­jąc w życiowe fru­stra­cje, które wpę­dzają ich w stany mania­kalno – depre­syjne rzu­tu­jące na nega­tywny sto­su­nek do innych ludzi.
Wiara dia­me­tral­nie zmie­nia każ­dego czło­wieka i dzięki bliż­szemu kon­tak­towi z Bogiem, czło­wiek poprzez swoje zwy­cię­stwa nad grze­chem, drobne potyczki, a cza­sami wiel­kie bitwy, zmie­nia rów­nież cały świat. Życie chrze­ści­ja­nina to walka moralna, dzięki, któ­rej etyka chrze­ści­jań­ska wynosi się na nowy poziom, a wiara jest naszą siłą napę­dową, która umoż­li­wia nam wygra­nie każ­dej bitwy ze złem.

„Zwy­cię­stwo, które zwy­cię­żyło świat, to wiara nasza. ” (1 J5–4)

Powered by ST.