Wiara zwy­cięża wszystko. Dzięki niej prze­kra­czamy kolejne gra­nice i doko­nu­jemy na pozór rze­czy nie­moż­li­wych. Wiara jest zwy­cię­stwem miło­ści i prawdy nad kłam­stwem i nie­na­wi­ścią. Ludzie nie­wie­rzący lub nie­kie­ru­jący się wiarą, żyją z reguły, na co dzień nega­tyw­nymi emo­cjami, takimi jak: podejrz­li­wość, zawiść, nie­na­wiść, obłuda i kłam­stwo. Kar­mią się takimi uczu­ciami, nasy­ca­jąc się per­ma­nentną zło­ścią, popa­da­jąc w życiowe fru­stra­cje, które wpę­dzają ich w stany mania­kalno – depre­syjne rzu­tu­jące na nega­tywny sto­su­nek do innych ludzi.
Wiara dia­me­tral­nie zmie­nia każ­dego czło­wieka i dzięki bliż­szemu kon­tak­towi z Bogiem, czło­wiek poprzez swoje zwy­cię­stwa nad grze­chem, drobne potyczki, a cza­sami wiel­kie bitwy, zmie­nia rów­nież cały świat. Życie chrze­ści­ja­nina to walka moralna, dzięki, któ­rej etyka chrze­ści­jań­ska wynosi się na nowy poziom, a wiara jest naszą siłą napę­dową, która umoż­li­wia nam wygra­nie każ­dej bitwy ze złem.

„Zwy­cię­stwo, które zwy­cię­żyło świat, to wiara nasza. ” (1 J5–4)

« »