Archiwum dla: Biblia


Pedagogika chrześcijańska pomaga w kształtowaniu odpowiednich wzorców i postaw życiowych, a także we wskazywaniu właściwych wartości chrześcijańskich. Oparta jest ona na chrześcijańskiej filozofii i światopoglądzie, a także na doktrynie pedagogicznej Kościoła. Dana koncepcja pedagogiczna z założenia ma wpływać na kompleksowy rozwój danej jednostki pod względem duchowym, umysłowym i fizycznym, która musi przejść przez cztery zasadnicze „struktury” wychowania, a mianowicie: Kościół, rodzina, szkoła, państwo.
Powyższe „struktury” muszą wzajemnie ze sobą korelować w procesie wychowania i kształtowania określonych wzorców dla danego człowieka

W chwili obecnej od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą i mam duży wpływ na kształtowanie charakterów moich podopiecznych. Trafiają do mnie dzieci, z którymi dobrze i łatwo się pracuje. Spotykam jednak przypadki dzieci totalnie oderwanych od rzeczywistości, żyjących światem Internetu, brakiem jakichkolwiek celów, czy wartości. Nierzadko trafia mi się 8-10 letnie dziecko, które pod wpływem emocji używa niecenzuralnych słów. Zastanawiam się wtedy, skąd to wynosi, z domu, ze szkoły, czy z placu zabaw?
Obserwuję widoczny i wyraźny kryzys wychowania dzieci w szkołach, a także w ich rodzinnych domach. Jestem zdania, że wynika to z przynajmniej kilku przyczyn. Jedna z nich to przemiany społeczne, kulturowe i cywilizacyjne, które powodują, że dzieci i młodzież odrzucają autorytety, wszelkie zasady moralne, czy też właściwe normy obyczajowe. Moim zdaniem duże błędy tkwią również w samej pedagogice i jej błędnych i przestarzałych metodach wychowania, kompletnie niedostosowanych do ciągle zmieniających się warunków i okoliczności społecznych i cywilizacyjnych. Nauczyciele nie radzą sobie ze swoimi wychowankami, nie nadążają za zmianami spowodowanymi przez postęp cywilizacyjny. Małe 7- 8 letnie dzieci tak głęboko wniknęły już w świat wirtualny, że przestają żyć światem realnym. Widziałem to podczas tego rocznego obozu letniego, gdzie pracowałem, jako jeden z instruktorów, opiekunów mając pieczę nad dziećmi w wieku 6 -10 lat, które były tak oderwane od rzeczywistości, przesiąknięte światem wirtualnym, grami on-line, że nie znały podstawowych zabaw typu podchody, kalambury itp. Najchętniej spędzałyby cały dzień w komórce, w tablecie, w świecie Internetu.
Przyczyny tego kryzysu wychowania tkwią w samej pedagogice, w jej błędnych i naiwnych koncepcjach wychowania, zarówno w aspekcie szkolnym, przedszkolnym jak i rodzinnym.

Ówczesne systemy pedagogiczne w większości opierają się na przestarzałej i bardzo naiwnej wizji danej jednostki oraz metod wychowawczych, które winno się stosować wobec wychowanka. Wystarczy spojrzeć na współczesną pedagogikę humanistyczną, a konkretnie na teorię humanistyczną nieżyjącego już Carla Rogersa, który postrzegał wychowanka głównie przez pryzmat jego cielesności, emocjonalności i błędnie zakładał, że w każdym człowieku przeważają dobre aspekty jego osoby i bezkonfliktowość. Takie podejście wymusza naiwiną i niewłaściwą moim zdaniem akceptację człowieka i nakazuje wymuszoną tolerancję i akceptację jego prawa do samorealizacji, gdyż przy wychowaniu człowiek ma opierać się na własnych doświadczeniach i słuchać swojego wnętrza. To powoduje upadek jakiegokolwiek autorytetu nauczyciela.
Reasumując, uważam, iż w swojej pracy nauczyciele powinni opierać się na chrześcijańskich zasadach wychowania, a nie na pedagogice humanistycznej. Moim zdaniem pedagogika chrześcijańska pozwala całościowo i realnie spojrzeć na człowieka, dzięki antropologii biblijnej. Pismo Święte wskazuje nam uniwersalne wartości chrześcijańskie widoczne we wszystkich płaszczyznach dotyczących człowieka, przede wszystkim tych duchowych, ale także cielesnych, intelektualnych, emocjonalnych i społecznych. Człowiek został stworzony przez Boga na jego podobieństwo. Bóg jest Miłością, a Dekalog dany nam przez Boga wskazuje na ponadczasowy system wartości chrześcijańskich. Pismo Święte wskazuje nam wielokrotnie upadek człowieka, jego poranienie, inklinacje do krzywdzenia samego siebie i innych ludzi. Pismo Święte wskazuje nam to, że wbrew temu, co twierdził Rogers, rozwój człowieka nie może być spontaniczny, lecz musi wymagać właściwej, odpowiedzialnej pomocy dydaktyczno-wychowawczej, jaką daje nam pedagogika chrześcijańska, która ma na celu wychowanie jednostki do pokoju z Bogiem i ludźmi.

Autor: Kamil Bazelak

Bibliografia:
Pedagogika – Podręcznik akdemicki PWN; Bogusław Śliwierski

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” ( list do Filipian 4,13)
Musisz uwierzyć w siebie, w swoje nieograniczone możliwości. Wypełnij swój umysł wiarą w Boga, a da ci to solidną i niezłomną wiarę w siebie. Do osiągnięcia takiego stanu dochodzi się przez głęboką modlitwę, czytanie Pisma Świętego i praktykę licznych technik wiary zawartych w Biblii. Sola Scriptura uczy nas wiary.
Jeśli będziesz myślał o porażce w swoim życiu, to już jesteś przegrany. Ćwicz się w ufności, a pokonasz każdą przeszkodę i problem.
„Według waszej wiary, niech się wam stanie.” (Ew.św. Mateusza 9,29).
Błogosławionej niedzieli….

Bóg poprzez Pismo Święte mówi nam wyraźnie, że homoseksualizm jest grzechem, skutkiem odrzucenia Boga w swoim życiu i braku akceptacji dla uniwersalnej etyki i moralności Bożej zawartej w Dekalogu. Bóg stara się uświadomić, że życie w grzechu, bez Boga jest puste i bezwartościowe, wiadomo bowiem, że homoseksualiści nigdy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Taka jest konsekwencja ich życia.
Bóg mówi nam, że homoseksualizm jest to „grzech przeciwny naturze”,”obrzydliwość”, „bezwstyd i zboczenie”, a ci którzy się takich dewiacji dopuszczają nigdy nie posiądą Królestwa Bożego (1 Kor 6,9).

Bóg nie stworzył człowieka z inklinacją wrodzoną do homoseksualizmu. Człowiek staje się homoseksualistą, ponieważ zgrzeszył i podjął taką świadomą decyzję rzutującą na jego całe życie.Ludzie mogą poprzez rozmaite doświadczenia życiowe mieć większa skłonność do agresji, homoseksualizmu czy alkoholizmu. Czy jednak będziemy usprawiedliwiać agresywnych bandytów, morderców czy alkoholików. Piją, mordują i kradną, bo chcą tak robić. Podobnie jak homoseksualiści chcą uprawiać seks w obrębie jednej płci. Oni wszyscy podjęli świadomie taki, a nie inny wybór, a więc są kowalami własnego losu. Każdy człowiek ma rozum i wolną wolę. Wybiera w życiu, to co chce. Oni wybrali życie w zepsuciu. Nikt ich do tego nie zmuszał.
Homoseksualiści byli i będą. Niechaj jednak nie wchodzą w życie polityczne, bo próbują później manipulować społeczeństwem poprzez sprytne zabiegi socjotechniczne. W Holandii kiedyś homoseksualiści i transi zalegalizowali partię pedofilską, która chciała obniżenia inicjacji seksualnej do 12 lat.Tego samego ostatnio chciał Krzysztof Bęgowski, zwany dzisiaj Anną Grodzką. Chciał, aby seks z 13 letnimi dziećmi był legalny. I takich jest właśnie 40-50 procent homoseksualistów.Pragną seksu z coraz młodszymi dziećmi.To jest choroba, która dzięki reżimowym mediom i lewackim politykom coraz bardziej się rozprzestrzenia.
Homoseksualizm to bardzo niebezpieczna dewiacja i istna wylęgarnia pedofilów. Jak pokazują badania naukowców odsetek homoseksualistów, którzy są pedofilami jest coraz większy.
Kompleksowymi badaniami nad występowaniem pedofilii wśród gejów zajęli się m.in. dr Freund i dr Heasman z Clarke Institute of Psychiatry w Toronto. Badania przeprowadzone przez dr Freunda wykazały, że 34 proc. homoseksualistów to pedofile, a według dr Heasmana były to 32 procenty.
Freud prowadząc później praktykę lekarską przebadał 457 pedofilów. 36 proc. z nich okazało się być gejami (Freund K. Pedophilia e heterosexuality v. Homosexuality).
Taki jest, więc prawdziwy obraz tej mniejszości seksualnej.

Powered by ST.