Archiwum dla: biblia dekalog


Po piąte: „Nie zabijaj”. Taki jest stosunek Boga do aborcji. Aborcja jest złem i żadne frazesy wykrzykiwane przez liberałów tego nie zmienią. Wraz z postulatami dotyczącymi aborcji idą w parze dewastacje obiektów sakralnych, pobicia księży dewastacje obiektów sakralnych, pobicia księży dewastacje obiektów sakralnych, pobicia księży i modlących się ludzi, profanacje, wykrzykiwanie obrzydliwych i wulgarnych haseł przez neo-lewicowe kobiety i idących im w sukurs męskich liberałów. Lewica przy okazji tematu aborcji pragnie ugrać dewastację wiary chrześcijańskiej. Zadajmy sobie pytanie, co powiedziałby na to wszystko Bóg, jakie miałby zdanie? Czy Bóg pochwalałby aborcję i niszczenie jego stworzenia? Oczwiście, że nie, a jasną i prostą odpowiedź mamy w Dekalogu. Wprawdzie nie jesteśmy zbawieni przez Prawo (Dekalog), ale z łaski przez wiarę, jak napisał apostoł Paweł, ale to nie zwalnia nas jednak od przestrzegania Prawa.
Apeluję zatem o rozsądek, miłosierdzie i empatię, bo to Bóg daje życie, a człowiek nie ma prawa go odbierać. Każdy człowiek, który odbiera życie komuś innemu, każda kobieta, która zabija swoje dziecko, biorą na swoją duszę ciężar, który będzie z nimi przez całe ich doczesne życie. Bóg nie chce takiego ciężaru dla ludzi, albowiem jest On miłością i absolutnym miłosierdziem.

Kamil Bazelak krzyż

Prawdziwy Dekalog jest tylko jeden. Zawarte są tam elementarne zasady moralne dane nam przez Boga. Nie można, zatem dowolnie zmieniać Słów Bożych, nie można wyrzucać jednego z przykazań do kosza, co stało się w przypadku tak zwanego Dekalogu katechizmowego nauczanego na lekcjach religii. Usunięte zostało całkowicie drugie przykazanie, zabraniające tworzenia i kultu wizerunków tworzonych na podobieństwo Boga. Przykazanie drugie łączyło się nierozerwalnie z pierwszym, tj. „Nie będziesz miał innych Bogów oprócz mnie”. Poprzez usunięcie drugiego przykazania zmieniła się też numeracja przykazań: trzecie przykazanie Dekalogu katechizmowego występuje teraz, jako drugie, czwarte, jako trzecie i tak dalej.
Dekalog jest fundamentem wiary w Boga. Jest niezmienialny, nieusuwalny, chyba, że bezpośredniej ingerencji dokonałby sam Bóg. Jezus Chrystus powiedział:, „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” (J 14:15).
Jeśli ktoś nie przestrzega, choćby jednego przykazania staje się przestępcą wobec Prawa Bożego i w ten sposób obraża Najwyższego (List św.Jakuba 2,9-13).
W swoim życiu kierujcie się Ewangelią, która jest Słowem Bożym i Dobrą Nowiną, wyznawajcie wiarę chrześcijańską i przestrzegajcie prawdziwego Dekalogu, który jest źródłem największych wartości chrześcijańskich.

DEKALOG
1. Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie.
2. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują.
3. Nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego.
4. Przestrzegaj dnia świętego, aby go święcić.
5. Czcij ojca swojego i matkę swoją.
6. Nie zabijaj.
7. Nie cudzołóż.
8. Nie kradnij.
9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
10.Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Powered by ST.