24 wrzesień 20117 Haga – European Championship Pro Karate: Kamil Bazelak vs Cem Senol

« »